Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

Ποιοι Είμαστε

  • Το ΣΣΕΔ " Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α.Ε." και διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ,  με γεωγραφική εμβέλεια το νομό Αττικής. Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου μετέχουν 52 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής.
  • Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 /1757/Ε103 (ΦΕΚ1312 24/8/2010)  που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές ,κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
  • Το σύστημα συμβάλλεται  με διαχειριστές ΑΕΚΚ ( κατασκευαστές ,εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης , συλλογης και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) καθώς και με Μονάδες Επεξεργασίας των ΑΕΚΚ προκειμένου τα ΑΕΚΚ που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα να οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποίηση.