Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

Ποιοι Είμαστε

  • Το ΣΣΕΔ " Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α.Ε." και διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ,  με γεωγραφική εμβέλεια το νομό Αττικής. Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου μετέχουν 52 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής.
  • Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 /1757/Ε103 (ΦΕΚ1312 24/8/2010)  που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές ,κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
  • Το σύστημα συμβάλλεται  με διαχειριστές ΑΕΚΚ ( κατασκευαστές ,εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης , συλλογης και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) καθώς και με Μονάδες Επεξεργασίας των ΑΕΚΚ προκειμένου τα ΑΕΚΚ που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα να οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποίηση.

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ