Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

-Συλλέκτες Μεταφορείς

Συμβεβλημένοι Συλλέκτες – Μεταφορείς

 

-Ανάδοχοι Δημοσίων ή Ιδιωτικών Έργων

-Φορείς Εκμίσθωσης Εξοπλισμού & Προσωρινής Αποθήκευσης

-Κύριοι Έργων εφόσον δεν υπάρχει ανάδοχος