Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

ΣΚΟΠΟΣ

-Σκοπός του ΣΣΕΔ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης (Συλλογή – Μεταφορά - Επεξεργασία - Αξιοποίηση)  των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ.

-Η ενημέρωση ιδιωτών, Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.

-Η σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση των αποβλήτων τους.

-Ο έλεγχος των υπόχρεων διαχειριστών ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμό 36259/1757/Ε103  ΚΥΑ.

-Ο έλεγχος των συμβεβλημένων μονάδων ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.

 

Παράλληλα  το ΣΣΕΔ   ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε

-Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών,

προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του.