Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Νόμος 4685/2020: Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας - ΦΕΚ 92/07.05.20 Άρθρα 83 έως 89
  • Νόμος 4710/2020: Ηλεκτροκίνηση - ΦΕΚ 142/23.07.20
  • Νόμος 4496/2017: Τροποποίηση του Ν.2939_2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση – ΦΕΚ 170/08.11.2017
  • ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) : ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010)
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 4834/25-1-13 : Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)
  • Απόφαση 2011/753/ΕΕ : Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
  • Νόμος 4280, ΦΕΚ 159/8-8-2014 : Νόμος 4280, ΦΕΚ 159/8-8-2014 στο άρθρο 52 παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ΣΕΔ σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία.
  • Ευρωπαϊκός Κατάλογος αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) : Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ.
  • Nόμος 4030 A 249 2511-2011 : Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
  • Νόμος 2939/2001: Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών & άλλων προϊόντων – ΦΕΚ 179/06.08.2001